آماج ایران در حال حاضر به صورت های زیر قادر به خدمت رسانی همکاران محترم می باشند.